Regulamin UKS "Szóstka" Jasło


REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "SZÓSTKA" JASŁO

 

1.                                  Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” finansowany jest przez rodziców, których dzieci są zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska).

2.                                  Składka miesięczna w wysokości 80 zł (w zależności od lokalizacji zajęć, zawodnik uczęszcza dwa lub trzy razy w tygodniu na trening). 

3.                                  Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie (ulga tylko dla rodzeństwa lub w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie), płatna do 10 każdego miesiąca (z góry za miesiąc) na konto Klubu lub osobom  wyznaczonym do tego celu przez Zarząd Klubu. 

4.                                  W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia: 

a) udział w zajęciach szkoleniowych,

 b) wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

5.                                  Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.

6.                                  W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie od treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu. 

7.                                  W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki.

8.                                  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka Zarząd Klubu na podstawie pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie). 

9.                                  W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, turniejów.

10.                         Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami.  

11.                         W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

 

Postanowienia Końcowe

 

1.                                  Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy.

2.                                  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu. 

3.                                  Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

4.                                  Warunkiem przyjęcia do UKS „Szóstka” Jasło jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu

Składki

Moja Płatność

Serdecznie zapraszamy!


Wspiera Nas Miasto Jasło