Regulamin UKS "Szóstka" Jasło


REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "SZÓSTKA" JASŁO

 

1.                                  Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” finansowany jest przez rodziców, których dzieci są zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska).

2.                                  Składka miesięczna w wysokości 80 zł (w zależności od lokalizacji zajęć, zawodnik uczęszcza dwa lub trzy razy w tygodniu na trening). 

3.                                  Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie (ulga tylko dla rodzeństwa lub w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie), płatna do 10 każdego miesiąca (z góry za miesiąc) na konto Klubu lub osobom  wyznaczonym do tego celu przez Zarząd Klubu. 

4.                                  W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia: 

a) udział w zajęciach szkoleniowych,

 b) wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

5.                                  Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.

6.                                  W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie od treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu. 

7.                                  W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki.

8.                                  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka Zarząd Klubu na podstawie pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie). 

9.                                  W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, turniejów.

10.                         Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami.  

11.                         W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

 

Postanowienia Końcowe

 

1.                                  Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy.

2.                                  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu. 

3.                                  Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

4.                                  Warunkiem przyjęcia do UKS „Szóstka” Jasło jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu

Składki

Moja Płatność

Wspiera Nas Miasto Jasło


Dotacja na rok 2020 
32 000 zł

Tabela

D1 Młodzik Starszy (rocznik 2007)

Sezon: Sezon 2020

Terminarz

D1 Młodzik Starszy (rocznik 2007)

Kolejka: 1

Orzeł Przeworsk   :   UKS SMS STAL MIELEC
SMS Jarosław   :   Kolbuszowianka Kolbuszowa
Więcej na Łączy Nas Piłka

LikeBox